szybki kontakt

Sekretariat: tel: 86/477-03-00

 

 • NAJWIĘKSZY DYSTRYBUTOR NAWOZÓW

  W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

  NAJWIĘKSZY DYSTRYBUTOR NAWOZÓW
 • SZNUREK, SIATKA, FOLIA

  I INNE PRODUKTY ROLNICZE ...

  SZNUREK, SIATKA, FOLIA
 • SKŁAD WĘGLA KAMIENNEGO

  ...  I EKO GROSZKU

  SKŁAD WĘGLA KAMIENNEGO

Fundusze UE

 Nowy zakład produkcyjny w ramach realizacji projektu „Zakład produkcyjny innowacyjnych technologii ekologicznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

    W związku z podpisaniem w dniu 29.12.2017 r. Umowy o dofinansowanie nr POIR.03.02.02-00-1016/17, ROLPOL OŁDAKOWSCY Spółka Jawna realizuje projekt pn. „Zakład produkcyjny innowacyjnych technologii ekologicznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Osi Priorytetowej III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) na lata 2014 – 2020.

        Celem projektu jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa ROLPOL na rynku polskim i europejskim poprzez utworzenie nowego zakładu produkcyjnego wykorzystującego innowacyjną technologię produkcji będącą̨ wynikiem prac B+R oraz wprowadzenie dwóch innowacyjnych i ekologicznych produktów w postaci nawozów rolniczych i nawozów ogrodniczych (wapniowo węglanowe, wapniowo węglanowo-magnezowe) oraz produktów do dezynfekcji (preparaty do wykorzystania np. w zagrodach zwierzęcych).

 Osiągniecie założonych celów przyczyni się do:

 • wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku (stanie się̨ jedynym polskim producentem ekologicznych nawozów wapniowych z reaktywnością̨ powyżej 90%
  i ekologicznego preparatu do dezynfekcji dedykowanego dla gospodarstw rolnych na bazie skał dolomitowych),
 •  znacznego wzbogacenia oferty firmy,
 • wzrostu osiąganych zysków,
 • rozwoju przedsiębiorczości w regionie północno – wschodniej części Polski
  i wzmocnienia jego potencjału gospodarczego,
 • podniesienia poziomu innowacyjności w działalności podlaskich przedsiębiorców
  i rolników.

 Wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi: 4 821 733,19 PLN.

 Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 3 375 213,21 PLN.